Top

De webwinkel is momenteel niet bereikbaar

Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Lingerie en andere kledingstukken te bestellen door vooraf te betalen.
1.3 Factuur: de factuur welke Klant via elektronische weg door INTIMA LINGERIE ter beschikking wordt gesteld.
1.5 Klant: de wederpartij van INTIMA LINGERIE welke met haar een Overeenkomst aangaat.
1.6 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de bestelling en levering van de op de website vermelde producten.
1.7 Particulier: een natuurlijk persoon die niet beroeps- en/of bedrijfsmatig handelt.
1.8 Partijen: INTIMA LINGERIE en Klant gezamenlijk.
1.9 INTIMA LINGERIE: Onder 'INTIMA LINGERIE ' wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: INTIMA LINGERIE.
1.10 Website: de website van INTIMA LINGERIE, te vinden onder de URL http://www.intima- lingerie.nl.

1.11 De voorwaarden en eventuele kortingen (acties) zijn niet van toepassing noch op de winkelverkopen, noch op de groothandel, voor beiden gelden andere voorwaarden en acties.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail) nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De op de Website aangeboden producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, die door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.
4.2 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestellingproces. Aan de bestelling kunnen nadere betalings-/bestelvoorwaarden worden gesteld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betalen kan op de volgende manieren:
a) iDEAL (online betalen via internetbankieren.)
b) Betaling vooruit middels overboeking per bank NL87INGB0006079190 tnv  Intima Lingerie Bad- en Nachtkleding.

c) Onder Rembours, waarbij aan de postbode het totale vermelde bedrag op de factuur betaald dient te worden. Deze optie is enkel voor Nederland van toepassing.
d) Creditcard, via beveiligd systeem van Paypal.

Artikel 5 Levering
5.1 Intima-lingerie.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is en toch door de Koper wordt besteld, zal per e-mail of telefonisch worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Intima-lingerie.nl levert zo veel mogelijk aangetekend, waarvoor we €5,95 (zegge: vijf euro vijfennegentig). Bij leveringen onder rembours wordt €8.50 (zegge: acht euro vijftig) in rekening gebracht ongeacht het besteede bedrag.
5.6 Leveringen door Intima Lingerie worden gedaan door postnl, te allen tijde houden wij ons aan de informatie die door postnl wordt verschaft in het leveringstraject.
5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over indien afnemer al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan INTIMA LINGERIE, heeft voldaan.
 

Artikel 7 Retourneren, omruilen en annulering van de bestelling
7.1 Het omruilen of retourneren van geleverde artikelen is toegestaan met uitzondering van JANZEN ARTIKELEN: Op alle zendingen controle uitgevoerd ivm juistheid, enkel in overleg via de mail en/of telefoon wordt een vervangend artikel aangeboden:


Omruilen of retourneren van artikelen moet binnen 14 (veertien) dagen, met de eventuele verpakking nog in tact en als het artikel geen waarneembare sporen van gebruik vertoont. 
7.2 De klant is gehouden op eigen kosten de zending te retourneren met verzendbewijs (aangetekend).
7.3 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Conform de wet koop op afstand, waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, heeft de koper het recht zonder boete en zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie de bestelling te annuleren. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
- duidelijk persoonlijk van aard zijn;
7.4 Pakket dient met verzendbewijs (aangetekend) retour gezonden te worden.
7.5 Indien is voldaan aan het beschreven in artikel 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4, vindt restitutie van het betaalde bedrag plaats binnen 30 dagen, minus verzendkosten en kosten ivm creditcard betalingen.
7.6 Bij weigering en/of retourneren van een levering onder rembours zullen de verzendkosten, rembourstoeslag en administratiekosten, d.w.z. € 8,50 in rekening gebracht worden.
7.7 Retourneren valt onder de verantwoordelijkheid van de koper.
7.8 Bij geen geslaagde aankoop volgt restitutie van het betaalde bedrag minus de verzendkosten en kosten ivm betalingen via creditcard.
 

Artikel 8. Algemene bepalingen
8.1 INTIMA LINGERIE zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen en dergelijke trachten na te komen. Evenwel zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal.
8.2 INTIMA LINGERIE is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen.
8.3 Indien en voor zover Klant in strijd handelt met de bepalingen van Algemene Voorwaarden, in het bijzonder met artikel 4, is INTIMA LINGERIE gerechtigd de Overeenkomst terstond en zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat zij gehouden is tot het vergoeden van eventuele schade aan Klant, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8.4 INTIMA LINGERIE is ten allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd de prijzen op de Website aan te passen.
8.5 INTIMA LINGERIE is ten allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 9. Aanbiedingen
9.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Auteursrescht
11.1 Het is verboden om de inhoud van hippe-bikinis.nl gedeeltelijk en/of volledig zonder schriftelijke toestemming per aangetekende post van de eigenaar te reproduceren. Hiervoor staat een vergoeding ten gunste van eigenaar hippe-bikinis.nl van tenminste €10.000 vermeerderd met €1.000 per dag, geteld vanaf de dag waarop de schending van het auteursrecht heeft plaatsgevonden. Bescherming van ons auteursrecht treedt in werking vanaf de oprichting van hippe-bikinis.nl

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

hippe-bikinis.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als u vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met ons op.